ochrany osobných údajov

I. Úvodné ustanovenia

Spoločnosť METALIMPEX-SK, spol. s r.o., so sídlom Gen. Svobodu 681/3, 089 01 Svidník, Slovensko, IČO: 36 508 152, zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.16484/P (ďalej len „Prevádzkovateľ) prijala primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť úroveň bezpečnosti pri spracúvaní osobných údajov.

 

METALIMPEX-SK, spol. s r.o., spracúva osobné údaje dotknutých osôb výlučne v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov.

II. Všeobecné zásady spracúvania osobných údajov

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov sú:

 • súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na konkrétny účel;
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby;
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná;
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia, majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby;
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutnú na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, okrem prípadov keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby.

 

Zásady spracúvania osobných údajov:

 • zásada zákonnosti: spracúvanie osobných údajov len zákonným spôsobom;
 • zásada obmedzenia účelu: spracúvanie len na konkrétne určený účel, výslovne uvedený a oprávnený;
 • zásada minimalizácie osobných údajov: spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom;
 • zásada správnosti: osobné údaje musia byť správne, musia byť prijaté primerané opatrenia, aby sa nesprávne údaje bez zbytočného odkladu opravili;
 • zásada minimalizácie uchovávania: osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú;
 • zásada integrity a dôvernosti: osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov;
 • zásada zodpovednosti: Prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov.

 

Ak je spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby založené na jej súhlase je Prevádzkovateľ povinný kedykoľvek vedieť preukázať, že dotknutá osoba mu poskytla súhlas. Dotknutá osoba má právo súhlas kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom ako ho udelila.

III. Aké osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva:
 1. Žiadosti o poskytnutie služieb, cenové ponuky a dopyty z webových formulárov:
  • Meno a priezvisko
  • Telefónné číslo
  • E-mail
 2. Výkup druhotných surovín od fyzickej osoby nepodnikateľa:
  • Meno priezvisko
  • Trvalé bydlisko
  • Číslo dokladu totožnosti (OP)
 3. Výkup druhotných surovín od právnickej osoby a fyzickej osoby podnikateľa:

Údaje fyzickej osoby, ktorá je zodpovedným zástupcom právnickej osoby:

  • Meno a priezvisko
  • Trvalé bydlisko
  • Číslo dokladu totožnosti(OP)
  • Obchodné meno
  • IČO:
  • Sídlo/ Miesto podnikania

 

Podľa ust. § 16 ods.8 písm.b) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je Prevádzkovateľ povinný viesť a uchovávať evidenciu o osobách od ktorých odpad zbiera alebo vykupuje.

IV. Akú dobu budú Vaše osobné údaje spracúvané

Pokiaľ nedošlo k vzniku zmluvného vzťahu na dodanie služieb Prevádzkovateľ osobné údaje záujemcu, resp. dotknutej osoby uchováva po dobu 1 roka za účelom evidencie a prípadného zasielania informácii o ponúkaných službách iba na právnom základe súhlasu dotknutej osoby. Dotknutá osoba môže súhlas kedykoľvek odvolať.


V prípade prebiehajúcej spolupráce alebo zmluvného vzťahu medzi obchodným partnerom a Prevádzkovateľom, Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu alebo spolupráce. V prípade ukončenej spolupráce po dobu 5 rokov za účelom archivácie účtovných dokladov a pre prípad uplatnenia právnych nárokov Prevádzkovateľa. Za účelom ponuky ďalšej spolupráce Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje iba na základe súhlasu dotknutej osoby. Dotknutá osoba môže súhlas kedykoľvek odvolať.


Údaje o fyzických a právnických osobách od ktorých Prevádzkovateľ odoberá alebo vykupuje druhotné suroviny eviduje a uchováva na základe zákona č. 79/2005Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prevádzkovateľ tieto údaje uchováva po dobu 5 rokov.

V. Aká je forma spracúvania

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v elektronickej aj v listinnej podobe.

VI. Používanie cookies

Webstránka ku svojej prevádzke využíva na základe článku 6 ods. 1 písmeno f) GDPR tvz. cookies. Cookies sú malé súbory, ktoré Váš prehliadač číta alebo ukladá na Vašom koncovom zariadení (počítač, mobil) vždy keď navštívite Webstránku.


Prevádzkovateľ okrem nevyhnutných a funkčných cookies používa analytické a výkonnostné cookies, ktoré slúžia napr. pre sledovanie návštevnosti webovej stránky.

VII. Aké sú práva dotknutej osoby?

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viaceré práva, ktoré si môžete uplatniť:

 • právo na prístup k osobným údajom,
 • právo na opravu, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo na prenosnosť údajov,
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (vrátane profilovania) a právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania),
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava
 • právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov v prípade, ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu v zmysle čl. 6 ods. 1 GDPR.

 

Prevádzkovateľ neposkytuje údaje získané v rámci predzmluvných vzťahov a na základe zákona tretím osobám, s výnimkou príslušných orgánov a neprenáša ich do tretích krajín.

VII. Na koho sa môžete dotknutá osoba obrátiť?

Ak máte akékoľvek otázky či podnety týkajúce sa osobných údajov, môžete sa obrátiť na: METALIMPEX-SK, spol. s r.o.,

 

telefón: 0905323657

 

e-mail: ji.metalimpex@pobox.sk

 

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. Akékoľvek zmeny týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov budú zabezpečené formou aktualizácie tohto dokumentu zverejneného na našom webovom sídle.